Sitemap / เกมส์ / ดูดวง / หาเพื่อนหาแฟน / ฟังเพลง / โหวตภาพ / นักเขียนนิยาย / สารบัญเว็บ / หางาน / บอร์ดชาวสยาม / ตลาดซื้อ ขายฟรี / อ่านข่าว / ดูทีวีฟังวิทยุ / Chatroom / คลิปวีดีโอ / รูปดารา รูปคนดัง / บทย่อละคร ภาพยนต์ / รวมของฟรี / ฟอร์เวิร์ดเมล์ / โหลดโปรแกรม / แจกฟรีกระดานบอร์ด / ดูดวงชื่อ สกุล / ติดต่อโฆษณา
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร(CALL CENTER) รับ บุคลากร
chongnang
IP : 203.155.29.220


12 ต.ค. 2553
เวลา 8:07:30 น.

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร(CALL CENTER) รับ บุคลากร


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

Sitemap / เกมส์ / ดูดวง / หาเพื่อนหาแฟน / ฟังเพลง / โหวตภาพ / นักเขียนนิยาย / สารบัญเว็บ / หางาน / บอร์ดชาวสยาม / ตลาดซื้อ ขายฟรี / อ่านข่าว / ดูทีวีฟังวิทยุ / Chatroom / คลิปวีดีโอ / รูปดารา รูปคนดัง / บทย่อละคร ภาพยนต์ / รวมของฟรี / ฟอร์เวิร์ดเมล์ / โหลดโปรแกรม / แจกฟรีกระดานบอร์ด / ดูดวงชื่อ สกุล / ติดต่อโฆษณา
ความคิดเห็นที่ 1
chongnang
IP : 203.155.29.220


12 ต.ค. 2553
เวลา 8:09:36 น.

ความคิดเห็นที่ 2
chongnang
IP : 203.155.29.220


12 ต.ค. 2553
เวลา 8:12:54 น.

ประกาศศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากร ครั้งที่ 1/2553 ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร จึงประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดสอบ จำนวนที่จ้าง และเงินเดือนที่ได้รับ

1.1 บุคลากร จำนวน 29 อัตรา ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ณ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร ซอยระนอง 2 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1.2 เงินเดือนที่ได้รับตามคุณวุฒิปริญญาตรี อัตรา 7,940 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,500 บาท หรือตามที่ ก.. กำหนด

2. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

2.2 มีความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

2.3 มีทักษะในการสื่อสาร และน้ำเสียงไพเราะ

2.4 มีความอดทนต่อภาวะความกดดันและอารมณ์ของผู้รับบริการในทุกสถานการณ์

3. ขั้นตอนและรายละเอียดในการสมัครสอบคัดเลือกฯ

3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร ชั้น 3 อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต ซอยระนอง 2 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 15 ตุลาคม 2553

3.2 หลักฐานการรับสมัคร

3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x2นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

3.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3.2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3.2.4 สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ในกรณีที่ผู้สมัครทำการเปลี่ยนชื่อ/สกุล) จำนวน 1 ฉบับ

3.2.5 สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจำนวน 1 ฉบับ

3.3 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขันฯ แต่อย่างใด

4. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 19 21 ตุลาคม 2553 ด้วยวิธีการดังนี้

4.1 สอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร (ข้อสอบปรนัย 20 นาที)

4.2 ทดสอบความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีดภาษาไทย ด้วยโปรแกรมMicrosoft word โดยต้องพิมพ์ดีดได้ 35 คำ/นาที จึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบ

4.3 สอบสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบ น้ำเสียง คำพูด ปฏิภาณไหวพริบ และการมีใจรักในงานบริการ

5. การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

5.1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่29 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-9853-4 5.2 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกฯ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนน สูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกถึงลำดับที่จะจัดจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

6. เงื่อนไขการจ้าง

6.1 ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกฯ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

6.2 ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ณ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากรซอยระนอง 2 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

6.3 ระยะเวลาการจ้าง เริ่มสัญญาจ้างเดือนพฤศจิกายน พ..2553 ทำสัญญาจ้างปีต่อปี ตามปีงบประมาณ

6.4 จัดหาผู้ค้ำประกันในการทำงาน ต้องให้ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภท ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป หรือ หากเป็นข้าราชการประเภทอื่นต้องดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ หรือ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่พันตรี นาวาตรี หรือนาวาอากาศตรี ขึ้นไป เป็นผู้ค้ำประกัน วงเงินค้ำประกัน 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)


ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น

- สำหรับสมาชิกจะได้รับสิทธิในการเลือกสีพื้นหลังและแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป การเลือกสีพื้นหรือแนบไฟล์จะไม่มีผลใดๆ เกิดขึ้น หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ก็คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ใส่สีพื้นได้
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์
แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 350 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 300 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *
 


Sitemap / เกมส์ / ดูดวง / หาเพื่อนหาแฟน / ฟังเพลง / โหวตภาพ / นักเขียนนิยาย / สารบัญเว็บ / หางาน / บอร์ดชาวสยาม / ตลาดซื้อ ขายฟรี / อ่านข่าว / ดูทีวีฟังวิทยุ / Chatroom / คลิปวีดีโอ / รูปดารา รูปคนดัง / บทย่อละคร ภาพยนต์ / รวมของฟรี / ฟอร์เวิร์ดเมล์ / โหลดโปรแกรม / แจกฟรีกระดานบอร์ด / ดูดวงชื่อ สกุล / ติดต่อโฆษณา