แผนที่เว็บไซต์ Sitemap หน้าแรกWebboard หน้าแรกHomepage   ดูดวง  Webindex thai

ทต. ศาลเจ้าไก่ต่อ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ทีมงาน
IP : 203.188.1.237

10 ม.ค. 2549
เวลา 22:28:02 น.
ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ของเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

ด้วยเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ส่วนราชการ/ประเภทพนักงานจ้าง/อัตราเงินเดือน
- สังกัดกองคลัง
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 4,880 บาท
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ช่วยปฏิบัติงานด้านการลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบใบสำคัญ ช่วยเก็บและจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวมรักษาเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
5. ไม่เป็นผุ้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ช่างโยธา ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ หรือทางอื่น
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2549 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
5.1 สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป
5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5.6 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่มีลักษณต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และสถานที่สอบ
- กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 20 มกราคม 2549 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
- กำหนดการคัดเลือก ในวันที่ 24 มกราคม 2549 โดยวิธีการคัดเลือก แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ
(ก) ภาคเช้า (เวลา 09.30 - 11.30 น.) สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ และความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(ข) ภาคบ่าย (เวลา 13.30 - 15.30 น.) สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
8. เกณฑ์การคัดเลือก
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
- กำหนดการประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 27 มกราคม 2549 โดยจะเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
10. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
- การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
11. ระยะเวลาจ้าง
- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการจ้างตามลำดับในบัญชีผุ้ได้รับการคัดเลือก โดยเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 - 30 กันยายน 2549 และจะประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างคราวละ 1 ปีงบประมาณ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนธันวาคม 2548

(นายอำนาจ แจ่มขุน)
นายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

 
ความคิดเห็นที่ 1
ผู้พบเห็น
IP : 61.7.158.205

6 ต.ค. 2549
เวลา 11:37:50 น.
เจ้าหน้าที่บัญชีของคุณทำงานห่วยมาก โดยเฉพาคุณต้อยทำงานไม่ได้เรื่องเลยจริงๆ บัญชีก็ผิดๆ แถมขาดงานบ่อยมาก แล้วก็กินเงินมากด้วยนะรู้ป่าว

ความคิดเห็นที่ 2
บี
IP : 58.9.172.27

6 ต.ค. 2550
เวลา 17:31:37 น.
อ้วนไปแล้วนะตัวเองลองดูทางนี้สิอาจมีทางแก้

++อึดอัดกับหุ่น++ สุขภาพไม่ดี++ ไม่รู้จะ ทำยังไง++
แก้ปัญหารูปร่างและสุขภาพ ด้วยโภชนาการจากธรรมชาติ
ปลอดภัย100% ผ่านการ อย. 60 ประเทศและประเทศไทย
สามารถลดน้ำหนักได้ตั้งแต่ 5 - 40 กก. ภายในเวลา 1 - 6 เดือน
ได้ผล100% ภายใน 30 วัน รับประกันด้วยระบบคืนเงินเต็มจำนวน
มีผู้ดูแลติดตามผลตลอดระยะเวลาเพื่อไห้ใด้ผลลัพธ์ 200 %
เริ่มต้นจากที่บ้านคุณเอง แค่วันละ 5 นาที
-สนใจอยากรู้รายละเอียด และลงทะเบียน เข้าไปดูที่
http://jtty.com/ceiv

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น *
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
- สำหรับสมาชิกจะได้รับสิทธิในการเลือกสีพื้นหลังและแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป การเลือกสีพื้นหรือแนบไฟล์จะไม่มีผลใดๆ เกิดขึ้น หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ก็คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ใส่สีพื้นได้
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์
แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 999 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 500 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *