แผนที่เว็บไซต์ Sitemap หน้าแรกWebboard หน้าแรกHomepage   ดูดวง  Webindex thai

อบจ.กำแพงเพชร รับสมัครสอบบรรจุ 6-27 ม.ค 49
ทีมงาน
IP : 125.25.21.31

6 ม.ค. 2549
เวลา 21:06:02 น.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

               ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลภายนอก
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 12 ตำแหน่ง

              อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขันสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
 
       1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
              1) เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 จำนวน 4 อัตรา
              2) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน 6 อัตรา
              3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
              4) เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
              5) เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
              6) นายช่างเครื่องกล ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา
              7) นายช่างโยธา ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
              8) นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
              9) นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
              10) นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
              11) วิศวกรโยธา ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
              12) วิศวกรไฟฟ้า ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา


       2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน (คลิ๊กดูรายละเอียด)
 
       3. การสมัครสอบแข่งขัน
                     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ชั้นล่าง) อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในวันและเวลาราชการ
                     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5571 – 1066 ต่อ 22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจะรับสมัครสอบแข่งขัน
ในระหว่างวันที่ 6 – 27 มกราคม 2549 (เว้นวันหยุดราชการ)
 
       4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบแข่งขัน
              1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป
              2) สำเนาวุฒิการศึกษา , ทะเบียนบ้าน , บัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด
              3) สำเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) จำนวน 1ฉบับ
              4) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
              5) เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
                            - ระดับ 1 -2 จำนวน 100 บาท
                            - ระดับ 3 จำนวน 200 บาท
              6) ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่สิทธิเข้าสอบแข่งขัน
       5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
              จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

       6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (คลิ๊กดูรายละเอียด)

       7. เกณฑ์การตัดสิน
              ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่านี้ร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย (โดยกำหนดให้ผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้ที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ สอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป)

       8. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ (คลิ๊กดูรายละเอียด)

       9. เงินเดือนที่จะได้รับ (คลิ๊กดูรายละเอียด)

       10. การแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตามประกาศผลการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.kpppao.com/test_comp1.html

+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

 
ความคิดเห็นที่ 1
y2k
IP : 203.113.44.73

10 ก.พ. 2549
เวลา 9:17:34 น.
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบและวันที่สอบ วันไหนครับ

ความคิดเห็นที่ 2
PYUPHAY
IP : 61.91.159.228

13 ก.พ. 2549
เวลา 14:08:05 น.
นั่นสิประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบวันไหน แล้วสอบวันไหน

ความคิดเห็นที่ 3
คนหล่อๆ
IP : 203.156.1.182

18 ก.พ. 2549
เวลา 19:07:20 น.
ทำไมประกาศช้าจังล่ะคร๊าบๆๆๆๆๆๆ  ผมรอนานแล้วนะ

ความคิดเห็นที่ 4
ผู้สมัครสอบ
IP : 203.151.141.193

20 ก.พ. 2549
เวลา 12:27:07 น.
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่สอบและสถานที่สอบเมื่อไหร่คะนานแล้วนะ

ความคิดเห็นที่ 5
ปะ
IP : 203.148.136.67

13 มี.ค. 2549
เวลา 21:19:18 น.
รู้ระเบียบใหม่หรือยังครับ ว่าการบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป หากขึ้นบัญชีที่จังหวัดไหนต้องเข้ารับราชการจังหวัดนั้น ไม่ให้มีการขอใช้บัญชีจากที่อื่น เขาบอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันการวิ่งเต้นใช้เงินใช้ทอง เพื่อให้เข้ารับราชการได้ นั่นหมายความว่าต่อไปพวกเราที่ตะเวนสอบจะไม่มีโอกาสเข้ารับราชการอีกต่อไป หากท่านไม่มีเส้นสายที่จังหวัดที่เปิดสอบนั้น ก็รู้ๆกันอยู่ว่าตำแหน่ง/อัตราที่เขาต้องการล้วนแต่มีคนจองแล้ว แล้วพวกท่านคิดว่าอย่างไร สำหรับท่านที่ไม่ทราบ หาอ่านระเบียบที่ว่ากันดูนะครับ / ไม่รู้ว่าความคิดดังกล่าวเป็นความคิดใคร ออกระเบียบมาปิดกั้นพวกเรา ไม่รู้จักไปเล่นงานพวกที่ทำให้เกิดเรื่องดังกล่าว ไม่รู้เลยหรือว่าใครทำ ขนาดผมอยู่ไกล ยังรู้เลยว่าเขาทำกันอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 6
assaree
IP : 203.151.140.114

29 มี.ค. 2549
เวลา 13:33:45 น.
จะประกาศผลสอบวันที่เท่าไหร่จ๊ะ อยากรู้มากๆ

ความคิดเห็นที่ 7
arc
IP : 58.147.4.206

4 เม.ย. 2549
เวลา 11:04:10 น.
ที่ตากประกาศผลแล้วสอบที่หลังดังกว่ามัวแต่หาชื่อเด็กเส้นอยู่รึไงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8
valentinorossi
IP : 203.113.45.5

8 เม.ย. 2549
เวลา 13:50:32 น.
ไม่ทราบวันไหนจะประกาศผลสอบครับ

ความคิดเห็นที่ 9
1
IP : 203.150.27.133

19 เม.ย. 2549
เวลา 13:44:00 น.
เมื่อไรจะประกาศผลสอบอบจ.สักทีหรือว่ามีคนอยู่แล้วเสียความรู้สึก*ที่อื่นเค้าประกาศกันหมดแล้วมีคนก็บอกสิ*

ความคิดเห็นที่ 10
หญิง
IP : 203.156.56.133

20 เม.ย. 2549
เวลา 9:06:15 น.
เมื่อไรพวกคุณจะประกาศผลกันสักที มัวหาชื่อเด็กเส้นหรือไงหะ ที่ไหนเขาประกาศกันหมดแล้ว  หัดละอายกันหน่อยสิ  ถ้ามีเส้นจะเปิดสอบกันทำไม [img]ประกาศสักที  รอจนน่าเบื่อแล้ว

ความคิดเห็นที่ 11
ผม
IP : 203.188.22.180

20 เม.ย. 2549
เวลา 9:11:27 น.
ปีหน้าจะประกาศผลสอบนะคร๊าบทุกคน

ความคิดเห็นที่ 12
ดิว
IP : 203.156.56.133

21 เม.ย. 2549
เวลา 9:43:00 น.
อ่านกันสักหน่อยนะ

ความคิดเห็นที่ 13

IP : 203.151.72.142

21 เม.ย. 2549
เวลา 12:47:59 น.
มีเด็กเส้นแล้วมั้ง

ความคิดเห็นที่ 14
เส้นใหญ่
IP : 203.156.56.133

21 เม.ย. 2549
เวลา 15:29:14 น.
ทำเหมือนแพร่สิประกาศเร็วดี ชอบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 15
เส้นเล็ก
IP : 124.120.239.125

21 เม.ย. 2549
เวลา 21:08:49 น.
ประกาศทีเถอะร้แล้วว่ามีเด็กเส้นแต่ก็อยากรู้

ความคิดเห็นที่ 16
เส้นเล็ก
IP : 124.120.239.125

21 เม.ย. 2549
เวลา 21:12:48 น.
กด **  ......................จนตังค์หมดไม่รู้กี่รอบแล้ว  สงสารคนทีม่มีรายได้มั่งเถอะ  จะรอประมูลราคาใต้โต๊ะก่อนหรืองัยคะ


ความคิดเห็นที่ 17
เส้นหมี่
IP : 203.156.56.133

24 เม.ย. 2549
เวลา 8:54:52 น.
จริง    "  กดไม่รู้กี่รอบ  หมดเงินแล้วคุณ   ถือว่าเห็นใจกันเหอะ  "   เราก็คนสอบเหมือนกัน  มันรู้สึกไม่ดีเลย  ผู้ใหญ่กันแล้ว ใหญ่มากเลยมั้ง

ความคิดเห็นที่ 18

IP : 203.151.72.142

24 เม.ย. 2549
เวลา 16:05:01 น.
จะได้ฤกษ์ประกาศเมื่อไรคะ

ความคิดเห็นที่ 19

IP : 203.151.72.142

24 เม.ย. 2549
เวลา 16:09:11 น.
ตรวจข้อสอบหรือยังคะทำไมไม่ประกาศผลสอบสักที

ความคิดเห็นที่ 20
ทุ...........
IP : 203.156.56.133

27 เม.ย. 2549
เวลา 11:45:11 น.
ประกาศกันหรือยัง  อะไรไม่ได้อยู่หลังเขากันสักหน่อยนี้นะเนี้ย  โครตๆแย่เลย

ความคิดเห็นที่ 21
คนเชียงใหม่
IP : 58.147.10.111

27 เม.ย. 2549
เวลา 13:44:36 น.
เมื่อไหร่จะประกาศสอบซักทีคนเชียงใหม่รอแย่แล้ว

ความคิดเห็นที่ 22
หญิง
IP : 58.147.10.111

27 เม.ย. 2549
เวลา 13:45:52 น.
ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้หวังว่าคงจะได้รับข่าวดี

ความคิดเห็นที่ 23
นากา
IP : 203.188.10.228

28 เม.ย. 2549
เวลา 7:32:15 น.
ทำไมประกาศผลการสอบช้ามาก  ๆ ขนาดตากสอบทีหลังยังประกาศเสร็จแล้วเลย นากา  

ความคิดเห็นที่ 24
ผู้สอบคนหนึ่ง
IP : 203.188.20.14

1 พ.ค. 2549
เวลา 12:33:08 น.
สาธุ  ขอให้ผลสอบออกสักทีเถอะ (ต้องจุดธูปอัญเชิญ)

ความคิดเห็นที่ 25
คนรอมานานนนนนนน
IP : 203.188.20.14

1 พ.ค. 2549
เวลา 12:34:18 น.
หมดความนับถือ  หมดควมอดทน   หมดความ.............ฯลฯ

ความคิดเห็นที่ 26
ทุเรศ
IP : 203.156.56.133

2 พ.ค. 2549
เวลา 10:49:47 น.
อย่าทุเรศมากกว่านี้เลย เขาเรียกว่ายิงว่าเหมือนยิ่งยุ  สนุกนะสิ พวกคุณ

ความคิดเห็นที่ 27
ผึ้ง
IP : 125.24.76.231

5 พ.ค. 2549
เวลา 16:19:48 น.
ดีใจจังสอบติด อบจ.กำแพงเพชร ดีใจสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 28
กระบี่มือเดียว
IP : 203.188.4.10

5 พ.ค. 2549
เวลา 22:01:51 น.
ผมเห็นว่าไม่ควรคับ

ความคิดเห็นที่ 29
กรกช
IP : 58.147.127.226

7 พ.ค. 2549
เวลา 19:01:55 น.
บอกทีว่ามีคนชื่อ  รัตรา  เฮงสินไหม  ถ้ามีโทรมาเบอร์นี้  07197886  มีรางวัลให้ด่วน

ความคิดเห็นที่ 30
ผู้ขอความยุติธรรม
IP : 210.1.33.130

18 พ.ค. 2549
เวลา 18:39:53 น.
ได้ข่าวว่ามีการใช้เงินประมาณ  200,000 - 300,000 ในการสัมภาษณ์  วันที่ 22 - 23  พฤษภาคม  2549  อยากให้ผู้มีความยุติธรรมช่วยมาดูแลเรื่องนี้หน่อย

ความคิดเห็นที่ 31
มายมี่
IP : 125.24.65.205

22 พ.ค. 2549
เวลา 19:06:54 น.
สัมภาษณ์.........เสร็จชื่นใจ......จังๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 32
คนยากทำงาน
IP : 203.156.145.143

25 พ.ค. 2549
เวลา 12:23:56 น.
ขอให้การสอบครั้งนี้เป็นการสอบที่บริสุทธิยุติธรรมด้วยเถอะ นึกว่าส่งสารคนตั้งใจไปสอบด้วยเถอะ

ความคิดเห็นที่ 33
นางฟ้า
IP : 203.113.51.104

30 พ.ค. 2549
เวลา 10:49:47 น.
ประกาศผลสอบยังคะเปิดแล้วไม่เห็นมีนี่หรือว่าเรา......................
ใครก้ได้ถ้ารู้แล้วช่วยบอกเราด้วยแล้วกันจะ กทม.

ความคิดเห็นที่ 34
ผู้สอบติด
IP : 125.24.83.253

3 มิ.ย. 2549
เวลา 14:47:55 น.
ประกาสผลสอบสัมภาษณ์เมื่อไรครับและทำไมเข้าเวบไซด์ของอบจ.กำแพงเพชรไม่ได้เลยครับ ประกาสผลสอบสัมภาษณ์แล้วเมื่อไรจะมีข้อมูลและเข้าในเวบไซด์ของอบจกำแพงเพชรได้ครับตรับ

ความคิดเห็นที่ 35
บท
IP : 203.154.77.9

16 มิ.ย. 2549
เวลา 10:43:16 น.
ประกาศผลได้แล้ว

ความคิดเห็นที่ 36
กิต
IP : 203.150.14.161

18 มิ.ย. 2549
เวลา 15:39:08 น.
อบจ.กำแพงเพชร ทำถูกต้องแล้วที่ทำตามระเบียบที่ไม่ให้ใช้บัญชีรายชื่อ เพราะตอนนี้ส่วรกลางเป็นผู้เปิดสอบในภาค ก แล้ว  เพื่อเป็นการยุติธรรมกับทุกฝ่ายและเพื่อให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานจริง ๆ ควรให้ข้อกำหนดของส่วนกลางดีกว่า อบจ.กำแพงเพชร

ความคิดเห็นที่ 37
คนอยากมีบ้าน
IP : 61.19.227.2

27 มิ.ย. 2549
เวลา 14:18:20 น.
อบจ*กำแพงเพชรทำอะไรให้มันโปร่งใสบ้างจะได้ไหม  โครงการบ้านเอื้ออาทรอาทรเฉพาะญาติพวก อบจ* หรือเปล่า การจับฉลากทำไมไม่ให้ผู้ที่เข้าไปจองได้มีโอกาสรับรู้บ้างว่าจับกันอย่างไร ใครได้บ้างดำเนินการถึงขั้นไหน เงียบฉี่ กินงบหลวงกันอีกตามเคย

ความคิดเห็นที่ 38
เจ
IP : 202.143.163.179

17 ก.ค. 2549
เวลา 15:42:35 น.
เราใช้ความสามารถเข้ามาไม่ใช่เส้นสายถ้าถูกรังแกกันแบบนี้คงจะไม่ดีแน่คนที่ทำกับเรา คนที่รออยู่

ความคิดเห็นที่ 39
00000
IP : 61.47.15.133


24 ส.ค. 2549
เวลา 9:37:06 น.
ไม่ทราบว่าผลทางศาลปกครองว่าอย่างไรค่ะ    แล้วพวกที่ขึ้นบัญชีไว้จะมีโอกาสเข้าบรรจุเป็นข้าราชการหรือไม่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 40
p.s.
IP : 203.151.140.115

12 ก.ย. 2549
เวลา 18:57:15 น.
บัญชีที่สอบได้ สรุปว่าทาง อบจ.กำแพงเพชร จะไม่หาทางให้เด็กที่สอบติดได้บรรจุบ้างรึงัย ที่เทศบาลเมืองตาก เขายังสนใจที่จะฟ้องศาลเพื่อความยุติธรรมให้กับเด็กที่สอบได้เลย (แบบนี้สนใจแต่เด็กของตัวเองรึงัยจ๊ะ)....เห็นใจคนสอบติดมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 41
ลูกชาวนา
IP : 58.136.69.165

6 ต.ค. 2549
เวลา 15:16:34 น.
อย่าไปเสียตังค์ค่าสมัครเลย ส่วนใหญ่เปิดเพื่อรับรองให้คนของเค้าสอบได้โดยชอบธรรมทั้งนั้นแหล่ะ ขนาดกรมพินิจกระทรวงยุติธรรมยังเป็นเลย ประสาอะไรกับอบจ.

ความคิดเห็นที่ 42
วัลลภ
IP : 58.64.87.151

23 พ.ย. 2549
เวลา 14:25:42 น.
ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการรายได้พิเศษ/รับเฉพาะคนกรุงเทพเท่านั้น / บริษัทกำลังขยายกิจการ ต้องการผู้ร่วมงานด่วน /ไม่ใช่งานขาย ไม่ใช่งานคลิ๊กเมล์ ไม่ใช่งานประกัน ไม่ใช่งานหลอกลวงผู้คน ไม่ใช่งานลูกโซ่ ไม่ใช่งานกินหัวคิว/ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ว่างงาน หรือมีงานประจำทำอยู่แล้ว สามารถทำงานได้ในเวลาหลังเลิกเรียน/หลังเลิกงาน วันเสาร์-อาทิตย์ และเลือกวันเวลาทำงานได้/ คุณสมบัติ จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป/มีความรับผิดชอบในการทำงาน/รับสมัคร 10ท่านต่อเดือนเท่านนั้น สนใจติดต่อ วัลลภ 0815586817

ความคิดเห็นที่ 43
ลาวซ่า
IP : 203.155.221.240


17 ธ.ค. 2550
เวลา 16:39:23 น.
ตำแหน่ง ธุรการ1 ตอนนี้เรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่ ตอบด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น *
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
- สำหรับสมาชิกจะได้รับสิทธิในการเลือกสีพื้นหลังและแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป การเลือกสีพื้นหรือแนบไฟล์จะไม่มีผลใดๆ เกิดขึ้น หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ก็คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ใส่สีพื้นได้
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์
แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 999 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 500 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *